Zamówienia Publiczne
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 16 Maj 2011 14:00
Wołomin: usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o różnorodnej tematyce z podziałem na zadania w 2011 r. w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 114776 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 776 44 95/96, faks 22 787 37 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprwolomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o różnorodnej tematyce z podziałem na zadania w 2011 r. w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymagania dotyczące każdego zadania szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1 - Kurs komputerowy dla zaawansowanych z grafika komputerową Zadanie nr 2 - Kurs podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office i tworzenie stron internetowych Zadanie nr 3 - Kurs kosmetyki z elementami wizażu Zadanie nr 4 - Kurs Prawo jazdy kat. B Zadanie nr 5 - Kurs Prawo jazdy kat. C Zadanie nr 6 - Kurs Prawo jazdy kat. C+ E Zadanie nr 7 - Kurs fotograficzny Zadanie nr 8 - Kurs na koparko-ładowarki Zadanie nr 9 - Kurs masażu klasycznego Zadanie nr 10 - Kurs kadry płace ZUS Zadanie nr 11 - Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi, posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (jeżeli jest wymagany)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zrealizował co najmniej 3 kursy tożsame z przedmiotem oferty wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie ( np. referencje)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: - dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i materiałami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - przeprowadzenia kursu będącego przedmiotem oferty, posiadającymi wymagane uprawnienia (jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualny dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub oświadczenie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,: b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprwolomin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, sekretariat pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. Okno na świat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs komputerowy dla zaawansowanych z grafiką komputerową.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 10 osób niepełnosprawnych. 3. Wymagania szczególne: a) Szkolenie dotyczące internetu, e-mail, obsługi komunikatorów, b) Tworzenie i obsługa baz danych, c) Przeszkolenie uczestników w zakresie grafiki rastrowej z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop oraz darmowych odpowiedników np Gimp d) Przeszkolenie uczestników w zakresie grafiki wektorowej w środowisku Corel Draw oraz darmowym odpowiedniku np. Inkscape, e) Projektowanie CAD, podstawy modelowania 3D, wizualizacja projektów, Photoshop a) Zapoznanie z interfejsem użytkownika; b) Zaznaczanie; c) Technika pracy na warstwach d) Podstawy edycji i retuszowania obrazu; e) Tryby kolorów; f) Praca z obrazem; g) Praca z tekstem; h) Wprowadzenie do korekty obrazu; i) Ścieżki - tworzenie i edycja; j) Wprowadzenie do pracy z narzędziami malarskimi; k) Wprowadzenie do edycji za pomocą masek; l) Potoshop na potrzeby Internetu; m) Wprowadzenie do filtrów w Photoshopie Corel DRAW a) Podstawowe różnice pomiędzy grafiką wektorową a grafiką rastrową; b) Arkusz roboczy Corela, ustawienia; c) Narzędzia edycyjne; d) Precyzyjne transformacje obiektów za pomocą okien dialogowych; e) Wyrównywanie i rozkład obiektów na stronie wydruku, modyfikowanie kształtu; f) Tekst i obróbka tekstu w Corelu; g) Praca na warstwach; h) Efekty. AutoCAD a) Wiadomości podstawowe, środowisko pracy, widoki, układy współrzędnych, wskazywanie obiektów; b) Podstawowe i uzupełniające obiekty AutoCADa; c) Modyfikacje rysunku i wybieranie obiektów; d) Rysowanie precyzyjne, warstwy; e) Praca z tekstem f) Wymiarowanie; g) Rysunek aksonometryczny, regiony, kreskowanie; h) Modelowanie 3D, modele bryłowe, liniowe i powierzchniowe, i) modyfikacja modeli, wyciąganie, przekręcanie, operacje Booleanowskie, fasetowanie, zaokrąglanie, j) Wizualizacja, cieniowanie, rendering z uwzględnieniem oświetlenia i materiałów. k) Drukowanie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office i tworzenie stron internetowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 20 osób niepełnosprawnych. 3. Przeszkolenie w zakresie - budowy komputera; - Podłączenia zestawu komputerowego, typy gniazd, nietypowe złącza; - Podstawowe pojęcia - procesor, pamięć, dysk, karta graficzna itp.; - Systemów operacyjnych; - Urządzeń zewnętrznych takich jak drukarka, skaner, monitor, klawiatura, - Poprawnego uruchomienia komputera, sposobu postępowania w przypadku zawieszenia komputera, restartowanie; - Sposoby postępowania w przypadku problemów pojawiających się po uruchomieniu; - Pliki, foldery (m. in. tworzenie, usuwanie); - Hasła oraz inne metody zabezpieczeń takie jak odcisk palca czy podpis elektroniczny, - Panel sterowania (wygląd uproszczony, wygląd pełny, kopia bezpieczeństwa, data i czas, opcje internetowe, czcionki itd.); - Instalowania/Odinstalowania nowych programów, - Instalowania urządzeń, sterowników (instalowanie sterowników z nośników, automatyczne wyszukiwanie); - Odtwarzania muzyki, filmów; - Nagrywanie plików na CD, DVD, inne nośniki, kasowanie dysków wielokrotnego zapisu; - Podłączenia za pomocą kabla, podłączenie do sieci bezprzewodowej itp.; -Internet (metody wyszukiwania informacji w Internecie za pomocą wyszukiwarek, komunikatory, grupy dyskusyjne itp.) i poczta elektroniczna; - Kontrola rodzicielska (co to jest, do czego służy, włączenie/konfiguracja/ wyłączenie); - Ułatwienia dla osób niedosłyszących i niedowidzących; - Paint - rysowanie, obracanie, poprawienie, zapisywanie zdjęć; - Programy typu MS Word, MS Excel..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs kosmetyki z elementami wizażu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 80 godzin dydaktycznych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 16 osób w tym osoby niepełnosprawne. 3. Program kursu będzie obejmował m.in.: - budowa skóry, funkcje skóry, rodzaje cer i ich charakterystyka - pielęgnacja twarzy - zabiegi pielęgnacyjne skóry twarzy, henna - masaż kosmetyczny twarzy - podstawy dermatologii - podstawy anatomii - właściwości mięśni twarzy, szyi i dekoltu, ciała - analiza kolorystyczna twarzy - dobór makijażu, - makijaż i stylizację. - zajęcia praktyczne. 4. Dodatkowo, każdy z uczestników kursu otrzyma w ramach upominku starter kosmetyczny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs Prawo jazdy kat. B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 60 szkoleniowych, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych - w formie 30 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna - 45 min.) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (30 godzin zegarowych). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 18 osób w tym osoby niepełnosprawne. 3. Szkolenie powinno być realizowane wg planu nauczania zgodnego z zapisami Ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. 4. Sala wykładowa powinna być dostosowana do ilości osób skierowanych na szkolenie tj. każdy uczestnik powinien mieć zapewnione samodzielne stanowisko pracy. 5. Program szkolenia powinien być podzielony na część teoretyczną, praktyczną i egzamin. 6. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzić osobom zakwalifikowanym niezbędne badania lekarskie. 7. Wykonawca zapewni kursantom catering..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs Prawo jazdy kat. C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 60 szkoleniowych w tym 30 godzin zajęć teoretycznych - w formie 30 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna - 45 min.) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (30 godzin zegarowych). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym. 2. Ilość uczestników szkolenia: 4 osoby w tym osoby niepełnosprawne. 3. Szkolenie powinno być realizowane wg planu nauczania zgodnego z zapisami Ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. 4. Sala wykładowa powinna być dostosowana do ilości osób skierowanych na szkolenie tj. każdy uczestnik powinien mieć zapewnione samodzielne stanowisko pracy. 5. Program szkolenia powinien być podzielony na część teoretyczną, praktyczną i egzamin. 6. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzić osobom zakwalifikowanym niezbędne badania lekarskie. 7. Wykonawca zapewni kursantom catering..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs Prawo jazdy kat. C+E.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 60 szkoleniowych w tym 30 godzin zajęć teoretycznych - w formie 30 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna - 45 min.) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (30 godzin zegarowych). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 2 osoby niepełnosprawne. 3. Szkolenie powinno być realizowane wg planu nauczania zgodnego z zapisami Ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. 4. Sala wykładowa powinna być dostosowana do ilości osób skierowanych na szkolenie tj. każdy uczestnik powinien mieć zapewnione samodzielne stanowisko pracy. 5. Program szkolenia powinien być podzielony na część teoretyczną, praktyczną i egzamin. 6. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzić osobom zakwalifikowanym niezbędne badania lekarskie. 7. Wykonawca zapewni kursantom catering..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs fotograficzny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 40 szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 13 osób w tym osoby niepełnosprawne. 3. Zakres kursu: Fotografia w kulturze współczesnej. Technika i technologia fotografii: aparat fotograficzny - rodzaje, budowa, użytkowanie, możliwości źródła światła i ich wykorzystanie w fotografii, materiały światłoczułe - rodzaje, obróbka, przechowywanie, pomiar światła i wybór parametrów ekspozycji. Estetyka fotografii: kompozycja obrazu fotograficznego, wybór tematu i jego lokalizacja w kadrze, kreacyjne możliwości oświetlenia, czasu naświetlania i głębi ostrości. Klasyczne tematy fotografii: portret, krajobraz, martwa natura, pejzaż miejski. 4. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika kursu upominek w postaci aparatu fotograficznego w cenie około 300 zł każdy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs na koparko-ładowarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 180 szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym. 2. Ilość uczestników szkolenia: 7 osób w tym osoby niepełnosprawne. 3. Szkolenie powinno być realizowane wg planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 4. Sala wykładowa powinna być dostosowana do ilości osób skierowanych na szkolenie tj. uczestnik powinien mieć zapewnione samodzielne stanowisko pracy. 5. Szkolenie powinno zakończyć się uzyskaniem uprawnień państwowych . 6. Program szkolenia musi zawierać 180 godziny podzielonych na część teoretyczną i praktyczną i być zgodny z wymaganiami standardów szkoleń operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, ustalonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku ( DZ.U. nr. 118 poz. 1263 z 2001 roku). 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym bezpośrednio po zakończeniu zajęć - bez możliwości przedłużenia kursu o następny dzień. 8. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzić niezbędne profilaktyczne badania lekarskie oraz badania psychotechniczne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kurs masażu klasycznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 45 szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym szkoleniowych 2. Ilość uczestników szkolenia: 16 osób niepełnosprawnych. 3. Kurs powinien być realizowany według planu nauczania obejmującego przeciętnie 15 godzin zegarowych w tygodniu. 4. Program szkolenia winien obejmować: Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu, zasady bezpieczeństwa. Zestaw technik stosowanych w masażu klasycznym. Masaż relaksacyjny. Masaż w schorzeniach klinicznych. Podstawy kinezyterapii i fizykoterapii. Wpływ poszczególnych technik na tkanki i układy. Podstawy anatomii i fizjologii. Zasady stosowane przy wykonywaniu zabiegu. Psychologia masażu. Zajęcia praktyczne 5.Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały dydaktyczne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kurs kadry, płace, ZUS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin : 105 szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym. 2. Ilość uczestników szkolenia: 10 osób niepełnosprawnych. 3. program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: A) Moduł kadrowy tj. prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, stosunek pracy (nawiązanie, trwanie i rozwiązanie), wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pracownicze, ochrona wynagrodzenia, urlopy pracownicze, czas pracy, odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników, BHP (obowiązki pracodawcy, szkolenia BHP, profilaktyka zdrowotna), B) Moduł płacowy, tj. zasady obejmowania poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składka na ubezpieczenie wypadkowe, zasady ustalania jej wysokości, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podatek dochodowy z tytułu umów o pracę i tytułu umów cywilno-prawnych, obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec urzędów skarbowych. C) Obsługa programu PŁATNIK (zajęcia warsztatowe z komputerem), tj. podstawowe funkcje i parametry programu, wprowadzanie płatnika do rejestru, generowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika, tworzenie kartoteki ubezpieczeniowych, generowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczeniowych, dokumenty rozliczeniowe ubezpieczonych i płatnika, tworzenie dokumentu ZUS RMUA i ZUS IWA, przekazywanie dokumentów do ZUS w formie papierowej i elektronicznej, tworzenie i obsługa zamówień z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, archiwizacja danych w programie D) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały dydaktyczne oraz samodzielne stanowiska pracy wraz ze stanowiskiem komputerowym..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 150 szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 3 osoby niepełnosprawne. 3. Program szkolenia będzie zawierał uwzględniał minimalne wymagania UDT dotyczące programów szkoleń. 4. Kurs powinien zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu i uzyskaniem certyfikatu akceptowanego w całej UE oraz zaświadczenia zgodnego ze wzorem MEN o ukończeniu kursu. 5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzić osobom zakwalifikowanym niezbędne badania lekarskie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


     Specyfikacja plik pdf

             Odpowiedz 1 (zadanie numer 3 i 9 ) zamieszczone 19.05.2011 r.
      
             Odpowiedz 2 (zadanie numer 4) zamieszczone 24.05.2011 r.

             Rozstrzygnięcie (zadanie numer 1,2,3,4,5,6,9,10 oraz unieważnienie postępowania numer 7,8) zamieszczone 08.06.2011 r.

             Załącznik do  Rozstrzygnięcia zamieszczone 05.10.2011 r.


                                                                                          **************************************************

Zmieniony: Środa, 05 Październik 2011 13:45
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 01 Październik 2010 13:10
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o różnorodnej tematyce z podziałem na zadania/Rozstrzygnięto
 Numer ogłoszenia: 315368 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010
Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 16 Wrzesień 2010 15:35

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o różnorodnej tematyce z podziałem na zadania/Rozstrzygnięto
Numer ogłoszenia: 293850 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010
 
Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 08 Lipiec 2010 09:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI/Rozstrzygnięto
 
Wołomin: Zorganizowanie i przeprowadzenie w miejscowości wypoczynkowej położonej nad polskim morzem całodobowych turnusów usprawniająco-rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 200342 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Więcej…
 
Zmiany w Ogłoszeniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 28 Czerwiec 2010 14:40
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA/Przetarg Unieważniony

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184902 - 2010 data 28.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 0-22 776 44 95/96, fax. 0-22 776 44 95/96.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 9