Zamówienia Publiczne
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szczęsna   
Poniedziałek, 28 Listopad 2011 16:30

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ data zamieszczenia 28.11.2011 r.
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z póź. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na
Organizację spotkania podsumowującego realizację Projektu „Okno na Świat”
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Kod CPV 55120000-7, 55300000-3
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.
Miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu wołomińskiego
Liczba uczestników: od 100-120 osób (w tym osoby niepełnosprawne)

                
              Specyfikacja (zamieszczone 28.11.2011 r.)w związku z wpłynięciem pytań dotyczących organizacji

spotkania podsumowującego realizację Projektu „Okno na Świat” udzielam

odpowiedzi, z wiadomością do wszystkich oferentów:

 1. pytanie dotyczące liczby osób niepełnosprawnych

 - grupa osób niepełnosprawnych liczy 90 osób z różnym rodzajem

 niepełnosprawności, około 5 osób porusza się na wózku. Pozostałe osoby są

 sprawne ruchowo.

 

 2. pytanie dotyczące terminu i usługi gastronomicznej

- spotkanie jest jednodniowe planowany termin 20 grudnia br. w godz.

 15.00-21.00

 - odnośnie posiłków to tak jak stanowił opis przedmiotu zamówienia:

 a) serwis kawowy (ciągły): różne rodzaje herbat i kawy, z dodatkami typu

 śmietanka lub mleko do kawy oraz cytryna, woda mineralna, soki owocowe;

 b) bufet gorący: 2 rodzaje zup typu krem do wyboru, 2 dania mięsne do

 wyboru,

 dodatki typu:

 ryż, ziemniaki, kluski, 2 rodzaje surówek i jarzynki

 c) bufet deserowy:  mix ciast domowych, owoce

 d) zimne przystawki: sałatki, zimna płyta wędlin, serów, itp.

 

dania serwowane w formie bufetu po części oficjalnej, ze względu na grupę

osób ważne aby stoły były dostosowane do konsumpcji.

 

 3.pytanie dotyczące noclegu

 - bez noclegu

 

 4.pytanie dotyczące transportu

 - transport dla 90 osób w tym niepełnosprawnych (dokładna liczba będzie

 podana na trzy dni przed rozpoczęciem spotkania)

 

5.pytania dotyczące części artystycznej

 - zapewnienie występu muzycznego z opcją taneczną dla uczestników

 

6. pytanie dotyczące upominku dla gości

- zapewnienie drobnego upominku dla uczestników, jako pamiątki z uczestnictwa w Projekcie, może mieć akcent świąteczny, z możliwością
naniesienia logo Projektu


                                                                  *********************************************

Zmieniony: Środa, 30 Listopad 2011 16:11
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szczęsna   
Czwartek, 01 Wrzesień 2011 11:50
 Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, oraz przeprowadzenie zajęć terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 234015 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011/Rozstrzygnięto
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 776 44 95/96, faks 22 787 37 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprwolomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, oraz przeprowadzenie zajęć terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, oraz przeprowadzenie zajęć terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie nr 1 - Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych Zadanie nr 2 - Terapia konna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 98.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi, posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (jeżeli jest wymagany)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i materiałami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia (jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), w przypadku zadania Nr 2 - dyplomowanym fizjoterapeutą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualny dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub oświadczenie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: a)zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,: b)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprwolomin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, sekretariat pokój nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość godzin: 150 szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 2. Ilość uczestników szkolenia: 3 osoby niepełnosprawne. 3. Program szkolenia będzie zawierał uwzględniał minimalne wymagania UDT dotyczące programów szkoleń. 4. Kurs powinien zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu i uzyskaniem certyfikatu akceptowanego w całej UE oraz zaświadczenia zgodnego ze wzorem MEN o ukończeniu kursu. 5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzić osobom zakwalifikowanym niezbędne badania lekarskie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Terapia konna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość uczestników - 10 osób niepełnosprawnych Wymagania szczególne: a) Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku po 5 godzin na każdego uczestnika terapii, przy czym pojedyncze zajęcia nie będą krótsze niż 30 minut. b) Wykonawca zapewni zespół terapeutyczny (w składzie mgr fizjoterapii) mający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. c) Wykonawca zapewni uczestnikom podczas terapii ochronny toczek lub kask. d) terapia będzie prowadzona na specjalnie do tego przygotowanych koniach. e) Wykonawca zapewni kwalifikację lekarską, poprzedzającą zajęcia terapii konnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  Specyfikacja (zamieszczone 01.09.2011 r.)

  Rozstrzygnięcie (zamieszczone 22.09.2011 r.)


 

Zmieniony: Piątek, 23 Wrzesień 2011 10:44
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szczęsna   
Piątek, 08 Lipiec 2011 11:57
Wołomin: Usługa organizacji wyjazdów i warsztatów oraz organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych stacjonarnych i terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 187733 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011/Rozstrzygnięto
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 776 44 95/96, faks 22 787 37 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprwolomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji wyjazdów i warsztatów oraz organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych stacjonarnych i terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa organizacji wyjazdów i warsztatów oraz organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych stacjonarnych i terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na zadania: Zadanie nr 1 -Organizacja 3 jednodniowych wycieczek Zadanie nr 2 - Organizacja wyjazdu do teatru Zadanie nr 3 - Organizacja warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem Zadanie nr 4 - Ćwiczenia rehabilitacyjne stacjonarne Zadanie nr 5 - Terapia konna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 85.31.25.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, co najmniej 2 usługi o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie np. referencje

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będącego przedmiotem oferty tj. w przypadku zadania nr 4 - dyplomowanym fizjoterapeutą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: a)zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,: b)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprwolomin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Okno na świat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja 3 jednodniowych wycieczek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Termin wyjazdów: do 30.09.2011 r. 2. Ilość uczestników wycieczek: 90 uczestników (w tym osoby niepełnosprawne) 3. Wymagania szczególne: Wykonawca ponosi koszty wynajęcia środków transportu dostosowanych do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych wraz z kierownikiem wycieczki i opiekunami, oraz koszt wstępu do zwiedzanych zabytków, wynajem przewodników oraz koszt wyżywienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja wyjazdu do teatru.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Termin wyjazdu do teatru: od 1.10.2011 r. do 30.11.2011 r. 2.Ilość uczestników wyjazdu: 110 uczestników (w tym osoby niepełnosprawne) Wymagania szczególne: a) Wykonawca ponosi koszty transportu, biletów wstępu oraz opieki. b) Środki transportu oraz budynek teatralny muszą być dostosowane do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 98.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ilość uczestników: 20 uczestników (w tym osoby niepełnosprawne) 2. Wymagania szczególne: a) Warsztaty z doradcą zawodowym, prowadzone przez 2 doradców zawodowych, po 12 godzin każdy. b) Warsztaty z psychologiem, poradnictwo i wsparcie psychologa, prowadzone przez 2 psychologów, po 12 godzin każdy. Powyższe warsztaty odbywać się będą w soboty i niedziele (dziennie po sześć godzin szkoleniowych - 1 godzina to 45 minut) w dwóch grupach. Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie sal (klimatyzowana, ze światłem dziennym, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz w wygodne siedzenia, stoły oraz tablicę typu flipchart). Zamawiający zapewnienia kadrę prowadzącą warsztaty tj doradców zawodowych oraz psychologów. Wykonawca ponosi koszty wynajęcia środków transportu dostosowanych do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych, wyżywienia oraz koszty wynajmu sali..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ćwiczenia rehabilitacyjne stacjonarne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Termin realizacji: 31.11.2011 r. 2. Ilość uczestników: 70 osób niepełnosprawnych 3. Wymagania szczególne: a) rehabilitacja będzie prowadzona przez dyplomowanych fizjoterapeutów, b) rehabilitant przeznaczy na 1 osobę nie mniej niż 15 zabiegów ogółem, przy czym wg Zamawiającego pojedynczym zabiegiem będzie nazwana usługa np. z zakresu laseroterapii, elektroterapii, czy kinezyterapii i inne zabiegi. c) budynek oraz gabinet muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, d) wykonawca zapewni transport pacjentów, odpowiednio przystosowanym środkiem transportu dla osób niepełnosprawnych. e) wykonawca zapewni konsultację lekarską, poprzedzającą właściwą rehabilitację..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Terapia konna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Termin realizacji: 31.10.2011 r. 2. Ilość uczestników - 10 osób niepełnosprawnych 3. Wymagania szczególne: a)Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku po 3 godziny na każdego uczestnika terapii, przy czym pojedyncze zajęcia nie będą krótsze niż 30 minut. b)Wykonawca zapewni instruktora hipoterapii mającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. c)Wykonawca zapewni uczestnikom podczas terapii ochronny toczek lub kask. d)Wykonawca zapewni kwalifikację lekarską, poprzedzającą zajęcia terapii konnej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


             Specyfikacja (zamieszczona 08.07.2011 r.)

             Rozstrzygnięcie (zamieszczone 29.07.2011 r.)

            Załącznik do rozstrzygnięcia (zamieszczone 05.10.2011 r.)


*******************************************************Zmieniony: Środa, 05 Październik 2011 13:43
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szczęsna   
Piątek, 08 Lipiec 2011 11:42
Wołomin: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o różnorodnej tematyce z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 187745 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011/Rozstrzygnięto
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 776 44 95/96, faks 22 787 37 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprwolomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o różnorodnej tematyce z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o różnorodnej tematyce z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie nr 1 - Kurs fotograficzny Zadanie nr 2 - Kurs na koparko-ładowarki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi, posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych , jeżeli jest wymagany

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zrealizował co najmniej 2 kursy tożsame z przedmiotem oferty wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie np. referencje

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: - dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i materiałami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - przeprowadzenia kursu będącego przedmiotem oferty, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje konkretnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Aktualny dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub oświadczenie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,: b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprwolomin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Okno na świat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs fotograficzny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Termin szkolenia: do 30.09.2011 r. 2. Ilość godzin: 40 szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 minut) Szczegółowy harmonogram zajęć przedstawiony zostanie uczestnikom szkolenia na spotkaniu organizacyjnym 3. Ilość uczestników szkolenia: 13 osób w tym osoby niepełnosprawne 4. Zakres kursu: Fotografia w kulturze współczesnej. Technika i technologia fotografii: aparat fotograficzny - rodzaje, budowa, użytkowanie, możliwości źródła światła i ich wykorzystanie w fotografii, materiały światłoczułe - rodzaje, obróbka, przechowywanie, pomiar światła i wybór parametrów ekspozycji. Estetyka fotografii: kompozycja obrazu fotograficznego, wybór tematu i jego lokalizacja w kadrze, kreacyjne możliwości oświetlenia, czasu naświetlania i głębi ostrości. Klasyczne tematy fotografii: portret, krajobraz, martwa natura, pejzaż miejski. 5. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika kursu upominek w postaci aparatu fotograficznego w cenie około 300 zł każdy. Każdy upominek wymaga oznakowania logotypami ustalonymi przez Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs na koparko-ładowarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Termin szkolenia : do 31.10.2011 r. 2. Ilość godzin: 180 szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa - 45 minut). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia na spotkaniu organizacyjnym. 3. Ilość uczestników szkolenia: 7 osób w tym osoby niepełnosprawne. 4. Szkolenie powinno być realizowane wg planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Sala wykładowa powinna być dostosowana do ilości osób skierowanych na szkolenie tj. uczestnik powinien mieć zapewnione samodzielne stanowisko pracy. 6. Szkolenie powinno zakończyć się uzyskaniem uprawnień państwowych . 7. Program szkolenia musi zawierać 180 godziny podzielonych na część teoretyczną i praktyczną i być zgodny z wymaganiami standardów szkoleń operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, ustalonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku DZ.U. nr. 118 poz. 1263 z 2001 roku. 8. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym bezpośrednio po zakończeniu zajęć - bez możliwości przedłużenia kursu o następny dzień. 9. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzić niezbędne profilaktyczne badania lekarskie oraz badania psychotechniczne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


            Specyfikacja (zamieszczona 08.07.2011 r.)


********************************************************

 

Zmieniony: Środa, 05 Październik 2011 13:17
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 16 Maj 2011 14:12
Wołomin: Usługa organizacji wyjazdów i warsztatów oraz organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych stacjonarnych, domowych i terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 138423 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 776 44 95/96, faks 22 787 37 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprwolomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji wyjazdów i warsztatów oraz organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych stacjonarnych, domowych i terapii konnej w ramach realizacji projektu pn. Okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymagania dotyczące każdego zadania szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1 -Organizacja 3 jednodniowych wycieczek i wyjazdu do teatru oraz organizacja warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem Zadanie nr 2 - Ćwiczenia rehabilitacyjne stacjonarne Zadanie nr 3 - Ćwiczenia rehabilitacyjne domowe Zadanie nr 4 - Terapia konna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 85.31.25.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, co najmniej 2 usługi o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie (np.referencje)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będącego przedmiotem oferty tj. w przypadku zadania nr 2 i 3 - dyplomowanym fizjoterapeutą

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,: b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprwolomin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołominie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołominie, sekretariat pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Okno na świat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja 3 jednodniowych wycieczek i wyjazdu do teatru oraz organizacja warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość uczestników wycieczek: 115 uczestników (w tym osoby niepełnosprawne) Wymagania szczególne: a) Wycieczki: Wycieczki powinny się odbyć w promieniu 150 km od Wołomina, a Wykonawca ponosi koszty wynajęcia środków transportu dostosowanych do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych wraz z kierownikiem wycieczki i opiekunami, oraz koszt wstępu do zwiedzanych zabytków, wynajem przewodników oraz wyżywienie. b) Wyjazd do teatru: Ilość uczestników wyjazdu: 110 uczestników(w tym osoby niepełnosprawne) Wymagania szczególne: - Wykonawca ponosi koszty transportu, biletów wstępu oraz opieki. - Środki transportu muszą być dostosowane do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych c) warsztaty: Ilość uczestników: 20 uczestników (w tym osoby niepełnosprawne) Wymagania szczególne: - Warsztaty z doradcą zawodowym, prowadzone przez 2 doradców zawodowych, po 12 godzin każdy. - Warsztaty z psychologiem, poradnictwo i wsparcie psychologa, prowadzone przez 2 psychologów, po 12 godzin każdy. - Powyższe warsztaty odbywać się będą w soboty i niedziele (dziennie po sześć godzin szkoleniowych - 1 godzina to 45 minut) w dwóch grupach. Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie sal (klimatyzowana, ze światłem dziennym, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz w wygodne siedzenia, stoły oraz tablicę typu flipchart). Zamawiający zapewnienia kadrę prowadzącą warsztaty tj doradców zawodowych oraz psychologów. - Wykonawca ponosi koszty wynajęcia środków transportu dostosowanych do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych, wyżywienia oraz koszty wynajmu sali..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 98.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ćwiczenia rehabilitacyjne stacjonarne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość uczestników: 70 osób Wymagania szczególne: a) rehabilitacja będzie prowadzona przez dyplomowanych fizjoterapeutów, b) rehabilitant przeznaczy na 1 osobę nie mniej niż 15 zabiegów ogółem, c) budynek oraz gabinet muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, d) wykonawca zapewni transport pacjentów, odpowiednio przystosowanym środkiem transportu dla osób niepełnosprawnych. e) wykonawca zapewni konsultację lekarską, poprzedzającą właściwą rehabilitację..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ćwiczenia usprawniające - rehabilitacja domowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość uczestników: 20 osób Wymagania szczególne: rehabilitacja domowa dla 20 osób. a) rehabilitacja będzie prowadzona przez wykwalifikowanych dyplomowanych fizjoterapeutów. b) rehabilitant przeznaczy na 1 osobę nie mniej niż 15 godzin ogółem, przy czym jeden zabieg będzie trwał nie mniej niż 1 godzinę. c) wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt i akcesoria potrzebne do wykonywanych zabiegów d) wykonawca zapewni transport pacjentów, odpowiednio przystosowanym środkiem transportu dla osób niepełnosprawnych e) wykonawca zapewni konsultację lekarską, poprzedzającą właściwą rehabilitację. f) w przypadku osób nie potrafiących samodzielnie się poruszać lub poruszających się z trudnością, wykonawca zapewni konsultacje lekarską na miejscu w domu pacjenta, ponosząc koszty dojazdu lekarza.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Terapia konna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania szczególne: 1) Terapia konna dla 10 osób niepełnosprawnych. a) Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku po 5 godzin na każdego uczestnika terapii, przy czym pojedyncze zajęcia nie będą krótsze niż 30 minut. b) Wykonawca zapewni zespół terapeutyczny (w składzie mgr fizjoterapii oraz certyfikowany terapeuta - instruktor hipoterapii i jazdy konnej) mający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. c) Wykonawca zapewni uczestnikom podczas terapii ochronny toczek lub kask. d) terapia będzie prowadzona na specjalnie do tego przygotowanych koniach. e) Wykonawca zapewni kwalifikację lekarską, poprzedzającą zajęcia terapii konnej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


       Specyfikacja plik pdf

       Rozstrzygnięcie (zadanie numer 3 oraz unieważnienie postępowania zadanie 1, 2, 4) zamieszczone 08.06.2011 r.
       Załącznik do  Rozstrzygnięcia (zamieszczone 05.10.2011 r.)

 

           
                        **************************************************************

Zmieniony: Środa, 05 Październik 2011 13:47
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 9