Zamówienia Publiczne
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 04 Grudzień 2012 14:54
Zaproszenie do przedstawienia ofert na dostawę paczek świątecznych / nowe_nie rozstrzygnięto
Specyfikacja plik pdf do pobrania
Zmieniony: Piątek, 14 Grudzień 2012 14:23
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 26 Listopad 2012 14:21
Zaproszenie do przedstawienia ofert na dostawę paczek świątecznych / nie rozstrzygnięto

Specyfikacja plik pdf do pobrania
Zmieniony: Wtorek, 04 Grudzień 2012 14:54
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 16 Listopad 2012 10:22
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 3./ Rozstrzygnięto

II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
Ustala się – 5 dni od dnia podpisania umowy.
III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy
IV. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
faks: (22) 787-37-87
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
Osobami ze strony zamawiającego  uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z  wykonawcami jest: Małgorzata Rymer pokój nr 37 tel. 22 776-44-95,96 w. 107;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
V. Złożenie oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie, ul. Legionów 78, 05 – 200 Wołomin, pokój nr 13
do dnia 23.11.2012 r. do godz. 13.00
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
Dostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych  na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
nie otwierać przed 23.11.2012 r. godz. 14.00

Miejsce otwarcia ofert:  w siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Legionów 78  
Pokój nr 8 dnia  23.11.2012 r. o godz. 14.00

VI. Ocena ofert.
Cenę należy ustalić jako cenę brutto w oparciu o przedstawioną ofertę. W tym celu oferent wpisze ceny brutto w sporządzony formularz ofertowy.
Ocena ofert będzie dokonana przez poszczególnych członków komisji i będzie przebiegała następująco:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
-  Okres ważności bonów od daty ich wystawienia – 15%
                  badany okres ważności
Okres ważności = ---------------------------------- x 100 x 15%
                          najdłuższy okres ważności
- Ilość punktów wymiany bonów na towary w powiecie wołomińskim i mieście Warszawa-55%

                ilość punktów sprzedaży badanej oferty
Ilość punktów = ---------------------------------------- x  100 x 55%
                        największą ilość punktów sprzedaży

- Cena bonów - 30%

                Najniższa cena za bony
Cena bonów = ---------------------------------------- x 100 x 30%
                        Cena badanej oferty


Ogłoszenie (plik doc)
Specyfikacja (plik zip)
Rozstrzygnięcie (plik pdf)
Zmieniony: Poniedziałek, 26 Listopad 2012 14:20
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 05 Lipiec 2012 13:07
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie i druk materiałów promujących projekt „Okno na świat” realizowany w ramach Priorytetu VII PO KL Działania 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie  aktywnej integracji„  Poddziałanie 7.1.2 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Zapytanie dotyczy następujących materiałów:
plakat informacyjno - promocyjny  – 20 sztuk (format B2 70 x 50 cm; druk jednostronny; kreda matowa;  200-250 g;).
antyrama z pleksi  – 5 sztuk (format B2 70 x 50 cm).

 Przewidywany termin wykonania powyższej usługi to: lipiec 2012r. jednocześnie informujemy, że płatności będziemy mogli uregulować w terminie  3 dni od daty wpływu środków  z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na rachunek bankowy Zamawiającego.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym zapytaniem i udzielenie pisemnej odpowiedzi w terminie do dnia 11.07.2012r. uwzględniającej kwotę brutto kosztu opracowania i wydrukowania  materiałów oraz cenę jednostkową.                   

Rozstrzygnięcie (plik pdf)
                          
                                                                            ************************************          
Zmieniony: Poniedziałek, 16 Lipiec 2012 18:06
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 15 Czerwiec 2012 12:22
Wsparcie niepełnosprawnych, młodzieży i rodzin w ramach projektu Okno na świat / Rozstrzygnięto
Numer ogłoszenia: 204182 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 776 44 95/96, faks 22 787 37 87.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprwolomin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie niepełnosprawnych, młodzieży i rodzin w ramach projektu Okno na świat.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - uczestników realizowanego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. projektu Okno na Świat, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwanego dalej Projektem.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, - jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone powyżej.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 usług szkoleniowych lub doradczych w wymiarze co najmniej 2 dni szkoleniowych każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin zegarowych) dla co najmniej 10 osób każda, skierowanych do osób usamodzielnianych objętych indywidualnym programem usamodzielnienia i-lub wychowanków rodzin zastępczych i-lub wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i-lub osób niepełnosprawnych i-lub rodzin wieloproblemowych i-lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rodzin zastępczych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, odpowiadających swoją tematyką przynajmniej 6 spośród 12 form aktywizacji (zadań) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, cateringu, materiałów szkoleniowych oraz trenerów do prowadzenia szkoleń-warsztatów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis ośrodka do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których mogą odbywać się wyjazdy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup wyjazdowych osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym m.in.: - z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, - ze schorzeniami reumatycznymi, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z upośledzeniem umysłowym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony powyżej.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje: - trenerem warsztatów kompetencji społecznych - posiadającym wykształcenie wyższe - mgr psychologii i-lub mgr pedagogiki, minimum 2-letnie doświadczenie w charakterze wykładowcy-trenera, który w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 10 dni szkoleniowych (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin zegarowych) w zakresie warsztatów aktywizacyjnych skierowanych na pozyskiwanie kompetencji psychospołecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 5 dni szkoleniowych dotyczyło osób niepełnosprawnych - trenerem w zakresie doradztwa zawodowego, posiadającym wykształcenie wyższe, oraz uprawnienia doradcy zawodowego, minimum 2-letnie doświadczenie w charakterze wykładowcy-trenera, który w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 10 dni szkoleniowych (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin zegarowych) warsztatów i/lub indywidualnego doradztwa zawodowego i-lub zajęć z trenerem pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - trenerem warsztatów kompetencji rodzicielskich i komunikacji partnerskiej, posiadającym wykształcenie mgr psychologii i-lub mgr pedagogiki, minimum 2-letnie doświadczenie w charakterze wykładowcy-trenera, który w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 10 dni szkoleniowych (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin zegarowych) warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych i-lub kompetencji rodzicielskich dla rodziców, i-lub komunikowania się w związkach partnerskich, - trenerem warsztatów kompetencji życiowych, posiadającym wykształcenie wyższe mgr pedagogiki i-lub mgr psychologii, minimum 2-letnie doświadczenie w charakterze wykładowcy-trenera, który w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 10 dni szkoleniowych (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin zegarowych) warsztatów z zakresu kompetencji życiowych i-lub kompetencji osobistych i-lub umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi, w tym co najmniej 5 dni szkoleniowych dotyczyło osób niepełnosprawnych - trenerem warsztatów zastępowania agresji, posiadającym wykształcenie o kierunku pedagogiki i-lub psychologii, minimum 3-letnie doświadczenie w charakterze wykładowcy-trenera, który w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 10 dni szkoleniowych (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin zegarowych) warsztatów z zakresu integracji zespołów, i-lub zajęć kreatywno sprawnościowych i -lub, zajęć zawierających zajęcia z zakresu technik zastępowania agresji.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. - wpis Wykonawcy do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodę, - wpis ośrodka Wykonawcy do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, kobiet po mastektomii, z upośledzeniem umysłowym. - dot. wykazu usług: wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), obejmujący 5 usług szkoleniowych lub doradczych o wymiarze co najmniej 2 dni szkoleniowych każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin zegarowych) dla co najmniej 10 osób każda, skierowanych do osób niepełnosprawnych i-lub osób usamodzielnianych objętych indywidualnym programem usamodzielnienia i/lub wychowanków rodzin zastępczych i-lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i-lub rodzin wieloproblemowych i-lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i-lub rodzin zastępczych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, odpowiadających swoją tematyką przynajmniej 5 spośród 12 form aktywizacji (zadań) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentem potwierdzającym, iż usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np. referencje lub protokół odbioru usługi - obejmujące co najmniej wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował-realizuje zamówienie, którego dokumenty dotyczą, wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, opinię tego podmiotu, podpisaną przez umocowanego przedstawiciela, stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie); - program szkolenia, - konspekt szkolenia, - materiały szkoleniowe
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 50
2 - Doświadczenie Wykonawcy - 50
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprwolomin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Okno na Świat, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja do pobrania format zip
Rozstrzygnięcie plik pdf
Zmieniony: Poniedziałek, 09 Lipiec 2012 07:30
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 9