Informacje
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 06 Lipiec 2010 13:57

 USAMODZIELNIENIA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW Z PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

 

ZADANIA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie realizuje zadania dotyczące pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodzin zastępczych oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poprzez : • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych, również na terenie innego powiatu

 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym w/w placówki

 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu w/w placówek

 • prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków

 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 

 

 

POMOC


Osoba pełnoletnia opuszczająca w/w placówki zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Proces usamodzielnienia jest procesem długotrwałym (może trwać do 25 roku życia wychowanka), który ma na celu przygotowanie wychowanka do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie i doprowadzenia go do pełnego usamodzielnienia się.


Formy pomocy :


 • pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki

 • pomoc pieniężna na usamodzielnienie

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym

 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

 • pomoc na zagospodarowanie

 • pomoc i wsparcie pracownika socjalnego

 • pomoc prawna

 • pomoc psychologaMiędzy innymi warunkiem przyznania pomocy i rozpoczęcia współpracy jest złożenie co najmniej na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i zobowiązanie się do jego realizacji. Wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności osoby, która będzie pełnić funkcje opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby.


Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz.U. 2005 Nr 6, poz.45.)


Zmieniony: Czwartek, 08 Lipiec 2010 19:18