Informacje
Informacje PDF Drukuj Email
Wtorek, 11 Luty 2014 17:30

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe- dążenie do przysposobienia dziecka. Piecza zastępcza ma na celu przygotowanie dziecka do:

- godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

- pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

- nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznym

 - zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno- rekreacyjnych.

 

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

 1. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 7. Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodziny dom dziecka współpracują między innymi z koordynatorem lub pracownikiem rodzinnej pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym, sądem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej (najczęściej występujące) poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych wszelkich atrybutów bieżącej pieczy (codziennej opieki i troski) nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal jest w „rękach” rodziców naturalnych. Podejmując się roli rodzica zastępczego trzeba o tym koniecznie pamiętać. Dziecko w naszej rodzinie zastępczej nie jest nasze. Rodzice zastępczy w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem. Ta forma opieki podlega także kontroli ze strony sądu i powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były (nigdy) pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (wyroku sądu, ugody);
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8.      Pełnienie funkcji  rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka nie może być powierzone osobom, które były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.      W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Dodatkowo przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka
 • zasadę nierozłączania rodzeństwa,
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie:

 • orzeczenia sądu opiekuńczego
 • na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny


Formy rodzinnej  pieczy zastępczej

 

1.      Rodzinna piecza zastępcza :

 • Rodzina zastępcza:
  • spokrewniona – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim będących wstępnymi (dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 2 ustawy)
  • niezawodowa (niespokrewniona) – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim niebędących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 3 ustawy)
  • zawodowa (niespokrewniona):
   • zawodowa – umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba ta może się zwiększyć.
   • specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W tej rodzinie może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci.
   • o charakterze pogotowia rodzinnego – umieszcza się tu nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony za zgoda organizatora do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o ( powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępcze).

o   rodzinny dom dziecka – może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci,  w przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba ta może się zwiększyć.

 

 

2.      Instytucjonalna piecza zastępcza :

o   placówki opiekuńczo – wychowawcze (typu rodzinnego, socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego)

o   regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne

o   interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Finansowanie pieczy zastępczej

 

Rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie.

Kwoty przedstawione poniżej są kwotami minimalnymi, ustalonymi ustawą. Powiat uchwałą rady powiatu może te kwoty zwiększyć dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie.

Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot podstawowych. Dochodem zgodnie z ustawą są: otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne.

Rodzaj rodziny/rodzaj środków

Rodzina zastępcza spokrewniona

Rodzina zastępcza niezawodowa

Rodzina zastępcza zawodowa

Rodzinny dom dziecka

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

660 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek w wysokości nie mniej niż 200 zł miesięcznie

Tak

Tak

Tak

Tak

wynagrodzenie za pracę (kwota minimalna – 2000 zł, pogotowie rodzinne 2600 zł)

 

Nie

 

Nie

Tak

Tak

 

         Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Prawa dziecka w pieczy zastępczej

Każde dziecko, tak jak i osoba dorosła, ma te same prawa osobiste. Bez względu na wiek, każdy obywatel polski i cudzoziemiec przebywający w Polsce ma prawo do poszanowania jego prawa do życia i prywatności, do rozwoju własnych zdolności i przekonań, do samodzielności, niezależności i wolności od dyskryminacji. Z osobami małoletnimi problem polega na tym, że wielokrotnie trudno jest egzekwować im przestrzeganie ich praw. Zazwyczaj korzystają z pomocy swoich rodziców, którzy powinni chronić dziecko i reagować na każde naruszenie jego podstawowych praw i wolności. Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice dziecka nie reagują – lub, co gorsza, sami naruszają prawa dziecka – podstawowym obowiązkiem państwa jest jego ochrona, nawet, jeśli wiąże się to z ingerencją we władzę rodzicielską.

Konstytucja RP, zwłaszcza jej art. 72 zapewnia ochronę praw dzieci. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Wynika stąd prawo dziecka do niezakłóconego rozwoju, do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. W tym samym artykule Konstytucja zapewnia dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Przy czym, w toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są zobowiązane do uwzględnienia zdania dziecka, w miarę możliwości.

We wszystkich działaniach dotyczących dziecka, podejmowanych przez publiczne lub niepubliczne instytucje opieki społecznej, sądy, władzę administracyjną lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (art. 3 Konwencji o prawach dziecka).

Prawa dziecka umieszczanego w opiece zastępczej nie różnią się od ogólnych praw dziecka, określonych Konwencją o prawach dziecka, jednak prawa te określa szczegółowo Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Oddział 2a, art. 1121 – 1128) oraz Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.  Dz.U. z 2013 poz. 135).

W sytuacji, kiedy  dziecko jest pozbawione opieki ze strony swoich rodziców albo nie są oni zdolni należycie z tej opieki się wywiązywać, obowiązkiem państwa jest uwzględniać podmiotowość dziecka oraz szanować jego prawo do:

 1. Wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka

Dziecko ma prawo w pierwszej kolejności do dorastania w środowisku rodzinnym. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa przede wszystkim w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej.  Sąd, decydując o zabraniu dziecka z rodziny biologicznej, powinien w pierwszej kolejności starać się umieścić dziecko w rodzinie zastępczej.

 1. powrotu do rodziny naturalnej

Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Państwo ma obowiązek   podejmowania działań na rzecz powrotu dziecka z rodziny zastępczej do jego rodziny biologicznej. Z tym wiąże się obowiązek pracy z rodziną biologiczną i kontrolowania sytuacji dziecka (czy nie uległa ona poprawie umożliwiającej jego powrót). Gdyby sytuacja rodziny biologicznej nie ulegała poprawie i nie widać byłoby perspektyw do jej poprawy, należy zapewnić dziecku stabilne środowisko rodzinne w postaci rodziny adopcyjnej.

 1. Utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów

Dziecko ma prawo do kontaktów osobistych oraz podtrzymywania jego więzi i pozytywnych relacji z rodziną biologiczną. Dlatego powinno się unikać sytuacji, kiedy dziecko jest w rodzinie zastępczej skonfliktowanej z rodziną biologiczną. Ważne jest, aby rodzina zastępcza znajdowała się w miarę blisko od rodziny biologicznej, tak aby kontakt był możliwy i dało się podtrzymywać pozytywne więzi między dzieckiem a jego rodziną biologiczną. W miarę możliwości sąd powinien umieścić  dziecko w pieczy zastępczej na terenie powiatu miejsca zamieszkania dziecka. Rodzeństwo powinno być umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka.

 1. Stabilnego środowiska wychowawczego

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka powinny stwarzać dzieciom  jak najlepsze warunki do ich rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego. W szczególności dziecko powinno być traktowane  w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej (art. 30 Konstytucji), mieć zapewniony  dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, kształcenia oraz  wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. Rodzina zastępcza  powinna również stworzyć warunki sprzyjające  rozwojowi  uzdolnień i zainteresowań dziecka, jak również zaspokajać jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne (art. 48 i 53 Konstytucji).

 1. Pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki,  usamodzielnienie,  zagospodarowanie oraz udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia (art. 140-153 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 1. Ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka

Dziecko w rodzinie zastępczej powinno mieć zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w swoje życie prywatne (art. 47 Konstytucji). Dziecko jak każda osoba dorosła ma prawo do prywatności. Jakakolwiek ingerencja w te sfery powinna zostać uzasadniona nadrzędnym interesem.

 1. Informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości

Dziecko ma prawo wypowiedzieć się w każdej sprawie go dotyczącej. Dziecko, które skończyło 13 lat może wziąć udział w postępowaniu dotyczącym go bezpośrednio, np. adopcyjnym, a jego zdanie jest dla sądu wiążące. Sąd powinien też liczyć się z opinią młodszych dzieci, uwzględniając oczywiście ich stopień rozwoju oraz swobodę wyrażania opinii.

 1. Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem (art. 40 Konstytucji)

W Polsce zabronione jest stosowanie kar cielesnych. Ani opiekun, ani wychowawca dziecka nie mają prawa dyscyplinować dziecka, używając metod poniżających lub naruszających jego nietykalność cielesną. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych (art. 961 KRiO). Dziecka nie można poniżać i wyśmiewać.

 1. Dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia

Dziecko powinno być informowane o swojej sytuacji oraz pochodzeniu w sposób dostosowany do jego wieku oraz nie godzący w jego poczucie wartości.

 

Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2014 18:08