Podstawa Prawna Działania

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zostało powołane Uchwałą Nr IV-18/99
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
12 stycznia 1999 r. w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 Centrum działa na podstawie :
-    Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (Uchwała Nr XLIV-506/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r.w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie)


 -    Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  (Uchwała  Nr V-39/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 marca 2018 r).


 Centrum realizuje zadania własne powiatu wołomińskiego oraz zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie:
-  pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769
z późn. zm.);

-  działań na rzecz osób niepełnosprawnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);

-  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 697 z późn. zm.);

-  przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);