Informacje o PCPR

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zostało powołane Uchwałą Nr IV-18/99
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
12 stycznia 1999 r. w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 Centrum działa na podstawie :
-    Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (Uchwała Nr XLIV-506/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r.w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie)


 -    Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  (Uchwała  Nr V-39/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 marca 2018 r).


 Centrum realizuje zadania własne powiatu wołomińskiego oraz zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie:
-  pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769
z późn. zm.);

-  działań na rzecz osób niepełnosprawnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);

-  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 697 z późn. zm.);

-  przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);

 
Regulamin PCPR

 


plik do pobrania regulamin organizacyjny 06.03.2018 r.


plik do pobrania regulamin organizacyjny 23.09.2014 r.

 

 
Statut PCPR

Aktualny Statut plik do pobrania

Statut PCPR 23.03.2012

 
Struktura Organizacyjna PDF Drukuj Email

Struktura Organizacyjna Centrum

 


 
 
Realizowane Zadania PDF Drukuj Email

Do zadań i kompetencji Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Centrum na zewnątrz i działanie w jego imieniu

2)      prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie mieniem Centrum.

3)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, organizowanie i kierowanie pracą Centrum oraz zapewnienie sprawnej obsługi interesantów.

4)      nadzór merytoryczny nad sposobem realizacji zadań należących do właściwości Centrum.

5)      bezpośredni nadzór nad pracownikami Centrum oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

6)      wydawanie, na podstawie upoważnienia Starosty, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

      należących do właściwości powiatu.

7)      przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Powiatu Wołomińskiego.

8)      składanie Radzie Powiatu Wołomińskiego corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb

       w zakresie pomocy społecznej.

9)      Prowadzenie w Centrum kontroli wewnętrznej;

10)  wykonywanie bieżących poleceń Starosty;

11)  wykonywanie innych zadań i kompetencji określonych ustawami i przepisami wykonawczymi oraz uchwałami Rady Powiatu Wołomińskiego
       i Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

 

Do zadań i kompetencji zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 

1)      kierowanie pracą Centrum podczas nieobecności Dyrektora.

 

2)      wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora.

 

3)   koordynowania i nadzorowanie pracy wewnętrznych komórek organizacyjnych we współpracy z Dyrektorem, w szczególności działu ds.organizacyjno-administracyjnych,działu ds.osób niepełnosprawnych, dział ds.projektów społecznych.

 
4)     
pozyskiwanie funduszy krajowych i europejskich.

 

5)      przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Powiatu Wołomińskiego.

 

6)      pod nieobecność Dyrektora reprezentowanie Centrum na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

 

Do zadań i kompetencji działu ds. organizacyjno – administracyjnych należy w szczególności:

 

1)   dokumentacja uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego i Zarządu Powiatu Wołomińskiego dotyczących Centrum;

2)   prowadzenie rejestru wydanych upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń;

3)   współdziałanie ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego oraz innymi urzędami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami itp.;

4)   dokumentacja statutów i regulaminów organizacyjnych placówek;

5)   dokumentacja rejestrów kancelaryjnych i rzeczowych;

6)   dokumentacja przeprowadzanych kontroli;

7)   opracowywanie wzorów umów;

8)   ewidencja wyjść pracowników Centrum w godzinach pracy oraz ewidencja wydanych delegacji służbowych.

 

 

Do zadań i kompetencji działu ds. finansowo – księgowych należy w szczególności:

 

1)   sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowych i bilansu rocznego;

2)   obsługa finansowa pracowników i zleceniobiorców Centrum, w tym rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym;

3)   naliczanie i dokonywanie wypłat świadczeń przyznawanych przez Centrum;

4)   sprawdzanie rachunków PFRON, dokonywanie przelewów i zatwierdzanie ich  w Starostwie;

5)   sprawdzanie i zatwierdzanie do wypłaty faktur i rachunków;

6)   księgowanie dokumentów - syntetyka i analityka.

 

Do zadań i kompetencji działu ds. osób niepełnosprawnych należy w szczególności dofinansowanie:

1)      uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

2)      sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

3)      zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

4)      likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

5)      rehabilitacji dzieci i młodzieży;

6)      kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

 

Do zadań i kompetencji działu ds. rodzin zastępczych i usamodzielniania pełnoletnich wychowanków oraz wsparcia rodzin należy
w szczególności:

1)      organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla rodzin zastępczych;

2)      organizowanie opieki w rodzinach zastępczych;

3)      udzielanie rodzinom zastępczym świadczeń pieniężnych;

4)      ustalanie odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;

5)      udzielanie pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków;

6)      pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz rodziny zastępcze i niektóre rodzaje placówek;

7)      pomoc pełnoletnim wychowankom w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

8)      pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;

9)      praca w środowisku - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków;

10)  współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką rodzin.

 

 

Do zadań i kompetencji działu ds. pomocy instytucjonalnej i środowiskowej należy w szczególności:

 

1)      organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym;

2)      umieszczanie skierowanych przez gminy osób w domu pomocy społecznej;

3)      kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych;

4)      kierowanie do ośrodków wsparcia;

5)      pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP poprzez udzielanie wsparcia
w ramach “Indywidualnego Programu Integracji”.

 

Do zadań i kompetencji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej należy w szczególności:

 

1)      poradnictwo prawne realizujące się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

2)      poradnictwo psychologiczne realizujące się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii

3)      poradnictwo rodzinne obejmujące szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze
w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 

 

Do zadań i kompetencji Zespołu ds. projektów społecznych należy w szczególności:

 

1)      przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych oraz środków krajowych;

2)     realizowanie projektów w ramach funduszy unijnych oraz środków krajowych, w tym:

a)      prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej,

b)       prowadzenie sprawozdawczości w realizowanych projektach,

c)      prowadzenie monitoringu i ewaluacji,

d)     przygotowywanie umów o dofinansowanie realizacji projektów;

3)      współpraca z organizacjami pozarządowymi w/w zakresie;

4)      przygotowanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych.