PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:52
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

Turnusy rehabilitacyjne – są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć   w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Po uzyskaniu od PCPR „Informacji o przyznaniu dofinansowania” należy dokonać wyboru organizatora turnusu rehabilitacyjnego z aktualnym wpisem do rejestru organizatorów prowadzonego przez Wojewodę.
•    Następnie należy wypełnić „Informację o turnusie”, podpisać się w tej części i odesłać do PCPR.
•    Podstawą do dokonania przelewu kwoty dofinansowania na konto organizatora turnusu rehabilitacyjnego jest dostarczenie „Informacja o przyznaniu dofinansowania”  w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu potwierdzonego przez organizatora w „ Oświadczenie Organizatora Turnusu”.
•    Ostateczny termin dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów do przelewu stanowi dzień 15 grudnia w roku, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie.
•    Informujemy, że nie dokonujemy przelewu dofinansowania za pobyt na turnusie, który rozpoczął się przed dniem podjęcia decyzji przez PCPR.
•    W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyznanych środków finansowych. Ostatecznym terminem złożenia rezygnacji jest dzień 31października w roku, w którym został złożony wniosek.
•    Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosi:
-  27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do
   16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
-  25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
-  23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
-  18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
-  18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
•    W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwoty obliczonego dofinansowania wg wskaźnika procentowego.
•    Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
- posiadanego stopnia niepełnosprawności lub traktowanej na równi z tym stopniem grupy inwalidzkiej,  niezdolności do pracy itp., a także zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy chronionej.
- rachunków uproszczonych (lub faktur VAT) wystawionych na Wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury,
- dowodu uiszczenia udziału własnego
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05