PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:49
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI  ZE ŚRODKÓW PFRON


•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie. 
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania organizacji  sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych wynosi  do 60% przedsięwzięcia.
•    W kolejnym etapie zawierana jest umowa z wnioskodawcą, która określa w szczególności: strony umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków  przyznanych na realizację zadania, termin realizacji zadania oraz zakres i sposób realizacji umowy.
•    W przypadku wykonania zadania zgodnie z zawartą umową rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktur, rachunków) opatrzonych  przez Wnioskodawcę klauzulą: „płatne ze środków PFRON w wysokości....” oraz dowodu uiszczenia udziału własnego,
•    Do końcowego rozliczenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
•    W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług,
w przypadku wnioskodawców będących płatnikami VAT.
•    W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku ponadto należy załączyć informację
o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku
•    W przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy załączyć:
-  informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia   wniosku
- potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
- informację o sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób   niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
•    Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05