Informacje dot. Dofinansowań ze Środków PFRON
Włącznik projketowanie bez barier PDF Drukuj Email
Niedziela, 17 Grudzień 2017 21:15

Plik pdf do pobrania poniżej dostępny pod linkiem

http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 16:00

 
 
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA  W SPRZĘT REHABILITACYJNY ZE ŚRODKÓW PFRON
 •    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie.  tj. :
- rachunków uproszczonych (lub faktur VAT) wystawionych na Wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury,
- dowodu uiszczenia udziału własnego (jeżeli udział własny występuje).
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w danym  kwartale roku złożenia wniosku.
•    O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
•    W kolejnym etapie zawierana jest umowa z wnioskodawcą, która określa w szczególności: strony umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków  przyznanych na realizację zadania, termin realizacji zadania oraz zakres i sposób realizacji umowy.
•    Wnioskodawca dokonuje wyboru firmy/sprzedawcy/dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego, której/mu powierza wykonanie realizacji zadania. O dokonanym wyborze informuje PCPR w terminie określonym w umowie oraz dostarcza oryginały faktur.
•    W przypadku wykonania zadania zgodnie z zawartą umową wypłata przyznanego dofinansowania dokonywana jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek bankowy sprzedawcy/dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego.
•    Dopuszcza się przekazanie dofinansowania na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy Wystawcy faktury potwierdzającej zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, lub na rachunek bankowy osoby wskazanej przez Wnioskodawcę lub odbiór dofinansowania  przez pełnomocnika lub opiekuna Wnioskodawcy na podstawie ważnego postanowienia Sądu o pełnomocnictwie, upoważnienia notarialnego lub innego upoważnienia.
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
Zmieniony: Poniedziałek, 05 Lipiec 2010 15:05
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:58
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA  W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie,  tj. :
- rachunków uproszczonych (lub faktur VAT) wystawionych na Wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury,
- dowodu uiszczenia udziału własnego (jeżeli udział własny występuje).
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
-  do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
-  do 150% sumy kwoty limitu ceny ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
•    O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
•     Jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu roku dokonuje wielokrotnie zakupu tego samego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego może złożyć wniosek o dofinansowanie jeden raz, a następnie uzupełniać załączniki do wniosku w formie kolejnych faktur. Wnioskodawca jest przy tym zobowiązany do informowania PCPR o każdej zmianie mającej wpływ na dane zawarte we wniosku o dofinansowanie.
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
•    Przekazanie kwoty dofinansowania dla Wnioskodawcy następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
•    Dopuszcza się przekazanie dofinansowania na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy Wystawcy faktury potwierdzającej zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, lub na rachunek bankowy osoby wskazanej przez Wnioskodawcę lub odbiór dofinansowania  przez pełnomocnika lub opiekuna Wnioskodawcy na podstawie ważnego postanowienia Sądu o pełnomocnictwie, upoważnienia notarialnego lub innego upoważnienia.  
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:52
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

Turnusy rehabilitacyjne – są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć   w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Po uzyskaniu od PCPR „Informacji o przyznaniu dofinansowania” należy dokonać wyboru organizatora turnusu rehabilitacyjnego z aktualnym wpisem do rejestru organizatorów prowadzonego przez Wojewodę.
•    Następnie należy wypełnić „Informację o turnusie”, podpisać się w tej części i odesłać do PCPR.
•    Podstawą do dokonania przelewu kwoty dofinansowania na konto organizatora turnusu rehabilitacyjnego jest dostarczenie „Informacja o przyznaniu dofinansowania”  w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu potwierdzonego przez organizatora w „ Oświadczenie Organizatora Turnusu”.
•    Ostateczny termin dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów do przelewu stanowi dzień 15 grudnia w roku, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie.
•    Informujemy, że nie dokonujemy przelewu dofinansowania za pobyt na turnusie, który rozpoczął się przed dniem podjęcia decyzji przez PCPR.
•    W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyznanych środków finansowych. Ostatecznym terminem złożenia rezygnacji jest dzień 31października w roku, w którym został złożony wniosek.
•    Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosi:
-  27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do
   16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
-  25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
-  23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
-  18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
-  18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
•    W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwoty obliczonego dofinansowania wg wskaźnika procentowego.
•    Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
- posiadanego stopnia niepełnosprawności lub traktowanej na równi z tym stopniem grupy inwalidzkiej,  niezdolności do pracy itp., a także zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy chronionej.
- rachunków uproszczonych (lub faktur VAT) wystawionych na Wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury,
- dowodu uiszczenia udziału własnego
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:49
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI  ZE ŚRODKÓW PFRON


•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie. 
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania organizacji  sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych wynosi  do 60% przedsięwzięcia.
•    W kolejnym etapie zawierana jest umowa z wnioskodawcą, która określa w szczególności: strony umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków  przyznanych na realizację zadania, termin realizacji zadania oraz zakres i sposób realizacji umowy.
•    W przypadku wykonania zadania zgodnie z zawartą umową rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktur, rachunków) opatrzonych  przez Wnioskodawcę klauzulą: „płatne ze środków PFRON w wysokości....” oraz dowodu uiszczenia udziału własnego,
•    Do końcowego rozliczenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
•    W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług,
w przypadku wnioskodawców będących płatnikami VAT.
•    W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku ponadto należy załączyć informację
o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku
•    W przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy załączyć:
-  informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia   wniosku
- potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
- informację o sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób   niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
•    Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2