Informacja dla osób niepełnosprawnych
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:52
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

Turnusy rehabilitacyjne – są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć   w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Po uzyskaniu od PCPR „Informacji o przyznaniu dofinansowania” należy dokonać wyboru organizatora turnusu rehabilitacyjnego z aktualnym wpisem do rejestru organizatorów prowadzonego przez Wojewodę.
•    Następnie należy wypełnić „Informację o turnusie”, podpisać się w tej części i odesłać do PCPR.
•    Podstawą do dokonania przelewu kwoty dofinansowania na konto organizatora turnusu rehabilitacyjnego jest dostarczenie „Informacja o przyznaniu dofinansowania”  w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu potwierdzonego przez organizatora w „ Oświadczenie Organizatora Turnusu”.
•    Ostateczny termin dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów do przelewu stanowi dzień 15 grudnia w roku, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie.
•    Informujemy, że nie dokonujemy przelewu dofinansowania za pobyt na turnusie, który rozpoczął się przed dniem podjęcia decyzji przez PCPR.
•    W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyznanych środków finansowych. Ostatecznym terminem złożenia rezygnacji jest dzień 31października w roku, w którym został złożony wniosek.
•    Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosi:
-  27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do
   16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
-  25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
-  23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
-  18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
-  18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
•    W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwoty obliczonego dofinansowania wg wskaźnika procentowego.
•    Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
- posiadanego stopnia niepełnosprawności lub traktowanej na równi z tym stopniem grupy inwalidzkiej,  niezdolności do pracy itp., a także zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy chronionej.
- rachunków uproszczonych (lub faktur VAT) wystawionych na Wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury,
- dowodu uiszczenia udziału własnego
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:49
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI  ZE ŚRODKÓW PFRON


•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie. 
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania organizacji  sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych wynosi  do 60% przedsięwzięcia.
•    W kolejnym etapie zawierana jest umowa z wnioskodawcą, która określa w szczególności: strony umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków  przyznanych na realizację zadania, termin realizacji zadania oraz zakres i sposób realizacji umowy.
•    W przypadku wykonania zadania zgodnie z zawartą umową rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktur, rachunków) opatrzonych  przez Wnioskodawcę klauzulą: „płatne ze środków PFRON w wysokości....” oraz dowodu uiszczenia udziału własnego,
•    Do końcowego rozliczenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
•    W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług,
w przypadku wnioskodawców będących płatnikami VAT.
•    W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku ponadto należy załączyć informację
o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku
•    W przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy załączyć:
-  informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia   wniosku
- potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
- informację o sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób   niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
•    Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:41
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH/TECHNICZNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Bariery architektoniczne to wszelkie  utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym.
Bariery techniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    Po analizie wniosku przeprowadzona jest wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w celu zapoznania się z warunkami mieszkaniowymi wnioskodawcy oraz weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę rozwiązania.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie tj. :
- kosztorysu inwestorskiego na prace zakwalifikowane do dofinansowania wraz  z zestawem i wyceną niezbędnych materiałów, sporządzonego przez osobę uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaakceptowanego przez wnioskodawcę,
- projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę (w koniecznych przypadkach),
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji kosztorysu, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
•    Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
•    W kolejnym etapie zawierana jest umowa z wnioskodawcą, która określa w szczególności: strony umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków  przyznanych na realizację zadania, termin realizacji zadania oraz zakres i sposób realizacji umowy.
•    Po zakończeniu realizacji zadania wnioskodawca zgłasza ten fakt do PCPR, a następnie przedstawiciele Centrum dokonują odbioru wykonania zadania.
•    W przypadku wykonania zadania zgodnie z zawartą umową wypłata przyznanego dofinansowania dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę po odbiorze wykonania zadania.
•    Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów: przedwykonawczych, powykonawczych, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz pozwolenia na budowę. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii itp. pokrywa wnioskodawca.
•    Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych  robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi  polskimi normami, w tym techniczno-budowlanymi, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
•    Wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z PCPR, zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną.
•    O zawarciu umowy z wykonawcą wnioskodawca obowiązany jest powiadomić Centrum w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.
•    Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę:
- faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców o terminie nie 
  krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku,
- dowodu uiszczenia udziału własnego,
- kosztorysu powykonawczego według obowiązujących przepisów budowlanych,
- protokołu odbioru robót określającego koszt i zakres wykonanych robót podpisanego przez wykonawcę
  oraz Wnioskodawcę oraz sprawdzeniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów pod względem
  merytorycznym  i formalnym, przelewem na wskazane konto lub do rąk własnych w przypadku opłacenia
 gotówką.
•    Przekazanie dofinansowania zostanie dokonane po przeprowadzeniu odbioru wykonanych prac przez pracownika PCPR - uprawnionego do nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem likwidacji barier.
•    Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową.
•    W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych,
•    Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów.
•    W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni po terminie udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad.
•    Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych/technicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o  dofinansowanie, bez konieczności składania nowego wniosku, po dokonaniu aktualizacji danych zawartych we wniosku.
•    Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel środki z PFRON.
•    Jeżeli jednak osoba podpisała umowę o dofinansowanie jednej z barier np. tylko architektonicznej może ubiegać się o dofinansowanie bariery technicznej w następnym roku
Zmieniony: Czwartek, 20 Maj 2010 19:21
 
Wnioski do Pobrania Email

 

                                  Programy Pomocne do rozpakowania archiwum 7 zip oraz do odczytania formularzy  Adobe Reader

                                                                                         Zarządzenie w sprawie zasad

                                                                                   Skala Punktowa plik pdf do pobrania

 

 Wnioski Wnioski 2018 r.
Usługi Tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika

 

 

 Wnioski do Pobrania

Zasady 

Bariery Architektoniczne, Techniczne i w Komunikowaniu się


Wnioski do pobrania

Zasady

 

 

Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze


Wnioski do pobrania

Zasady

 


 

Sprzęt Rehabilitacyjny

Wnioski do Pobrania

Zasady

 

 

Sport Kultura Rekreacja


Wnioski do pobrania

Zasady

 

 


Turnusy Rehabilitacyjne

 

 Wnioski do pobrania

Zasady

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 2