Informacja dla osób niepełnosprawnych
Włącznik projketowanie bez barier PDF Drukuj Email
Niedziela, 17 Grudzień 2017 21:15

Plik pdf do pobrania poniżej dostępny pod linkiem

http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf
 
Przystosowanie Łazienek PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Czerwiec 2014 20:07Aranżacje łazienek bez barier plik pdf do pobrania

Dostosowanie łazienki do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych plik pdf do pobrania

 

                                                          **********************************************

 

 
Pomoc Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności link                            Pomoc Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 16:00

 
 
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA  W SPRZĘT REHABILITACYJNY ZE ŚRODKÓW PFRON
 •    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie.  tj. :
- rachunków uproszczonych (lub faktur VAT) wystawionych na Wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury,
- dowodu uiszczenia udziału własnego (jeżeli udział własny występuje).
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w danym  kwartale roku złożenia wniosku.
•    O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
•    W kolejnym etapie zawierana jest umowa z wnioskodawcą, która określa w szczególności: strony umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków  przyznanych na realizację zadania, termin realizacji zadania oraz zakres i sposób realizacji umowy.
•    Wnioskodawca dokonuje wyboru firmy/sprzedawcy/dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego, której/mu powierza wykonanie realizacji zadania. O dokonanym wyborze informuje PCPR w terminie określonym w umowie oraz dostarcza oryginały faktur.
•    W przypadku wykonania zadania zgodnie z zawartą umową wypłata przyznanego dofinansowania dokonywana jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek bankowy sprzedawcy/dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego.
•    Dopuszcza się przekazanie dofinansowania na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy Wystawcy faktury potwierdzającej zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, lub na rachunek bankowy osoby wskazanej przez Wnioskodawcę lub odbiór dofinansowania  przez pełnomocnika lub opiekuna Wnioskodawcy na podstawie ważnego postanowienia Sądu o pełnomocnictwie, upoważnienia notarialnego lub innego upoważnienia.
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
Zmieniony: Poniedziałek, 05 Lipiec 2010 15:05
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 12 Maj 2010 15:58
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA  W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

•    Wniosek należy wypełnić czytelnie i starannie, podając wyczerpujące odpowiedzi. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
•    Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  w każdym czasie.
•    Wnioski rozpatrywane są kwartalnie, każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR, składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.
•    Listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową opracowaną przez PCPR.
•    Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
•    W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR poinformuje o ewentualnych, występujących  we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
•    W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku danych, w szczególności co do wysokości dochodów  i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających podane informacje, np. zaświadczenie o zarobkach.
•    We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki. W przypadku gdy w formularzu Wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr .....” czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryki formularza, którego dotyczą.
Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
•    W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku i zakwalifikowania wnioskowanych przedsięwzięć do realizacji - wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do ostatecznego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie,  tj. :
- rachunków uproszczonych (lub faktur VAT) wystawionych na Wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury,
- dowodu uiszczenia udziału własnego (jeżeli udział własny występuje).
•    PCPR sprawdza kompletność złożonej dokumentacji, dokonuje weryfikacji, a następnie ustalana jest wysokość przyznanego dofinansowania.
•    Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
-  do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
-  do 150% sumy kwoty limitu ceny ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
•    O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
•     Jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu roku dokonuje wielokrotnie zakupu tego samego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego może złożyć wniosek o dofinansowanie jeden raz, a następnie uzupełniać załączniki do wniosku w formie kolejnych faktur. Wnioskodawca jest przy tym zobowiązany do informowania PCPR o każdej zmianie mającej wpływ na dane zawarte we wniosku o dofinansowanie.
•    Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.
•    Przekazanie kwoty dofinansowania dla Wnioskodawcy następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
•    Dopuszcza się przekazanie dofinansowania na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy Wystawcy faktury potwierdzającej zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, lub na rachunek bankowy osoby wskazanej przez Wnioskodawcę lub odbiór dofinansowania  przez pełnomocnika lub opiekuna Wnioskodawcy na podstawie ważnego postanowienia Sądu o pełnomocnictwie, upoważnienia notarialnego lub innego upoważnienia.  
Zmieniony: Środa, 12 Maj 2010 16:05
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2