Aktualności: Kampania informacyjna – „Zmień perspektywę” PDF Drukuj Email
Niedziela, 14 Październik 2012 20:23

Kampania informacyjna – „Zmień perspektywę” realizowana jest w ramach projektu organizowanego przez Stowarzyszenie „EMPATIA” we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej finansowany ze środków PFRON.
Celem kampanii jest przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. Panujące stereotypy na temat osób chorujących psychicznie oraz brak zrozumienia zachowań – niekiedy dziwacznych – powodują stygmatyzację i wykluczenie osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych wśród społeczności lokalnej, a  także lęk u samego chorego.
W ramach realizowanego projektu Stowarzyszenie EMPATIA przewidziana jest publikacja artykułów w prasie lokalnej z opisem przeżyć osoby doświadczającej choroby psychicznej, rodziny osoby chorującej oraz specjalisty wyjaśniający opisywane doznania i doświadczenia od strony medycznej i psychologicznej. Elementem uzupełniającym kampanii jest promocja projektu i jego idei w formie plakatów oraz ulotek i innych materiałów promocyjnych.
Zachęcamy do zapoznawania się ze wspomnianymi artykułami oraz działalnością Stowarzyszenia.

 
Aktualności: Powiatowy Piknik Rodzinny PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Wrzesień 2012 12:00

Dni Powiatu Wołomińskiego Powiatowy Piknik Rodzinny „ Świadoma i aktywna rodzina”Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza na 
Powiatowy Piknik Rodzinny, który odbędzie się 29 września 2012r.   Wołomin, teren przy Starostwie i Urzędzie Miasta w Wołominie! Powiatowy Piknik Rodzinny to impreza, podczas której integrujemy społeczność lokalną, instytucje oraz organizacje pozarządowe. Przez szereg działań artystycznych i sportowych zapewniamy mieszkańcom możliwość relaksu na świeżym powietrzu, promujemy aktywny wypoczynek i stwarzamy możliwość do aktywnej integracji.

Wydarzenie opieramy na filarach:

•    odbudowa pozytywnego postrzegania społecznego rodziny
•    budowa pozytywnej  kultury prorodzinnej
•    edukacja społeczna w zakresie silnych, aktywnych świadomych  rodzin
 
Edukujemy społeczeństwo udostępniając informacje o prawach i odpowiedzialności  rodzin oraz  promujemy rodzinę w dzisiejszej rzeczywistości, w której jej waga jest  zdecydowanie pomniejszona.Tegoroczny piknik opatrzyliśmy hasłem: „Świadoma i aktywna rodzina”.

Chcemy utwierdzić  mieszkańców powiatu Wołomińskiego w postrzeganiu rodziny jako podstawowej  komórki życia społecznego, bez której żadne społeczeństwo nie ma możliwości  istnieć, a pokolenia nie mogą być kontynuowane. 
Będziemy promować lokalne wołomińskie inicjatywy społeczne i sportowe, prozdrowotne. Program  imprezy obejmuje:

•    występy taneczne, wokalne, teatralne
•    pokazy i treningi  sportowe,
•    konkursy
•    pokazy i występy grup muzycznych
•    jarmark produktów regionalnych i rękodzieła
•    stoiska firm, instytucji i organizacji
•    punkty medyczne
•    gry i zabawy dla  dzieci

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy przy jednym z najbardziej rodzinnych wydarzeń  w Wołominie!

„Świadoma i aktywna rodzina” to nie tylko hasło Powiatowego Pikniku Rodzinnego. Obecnie, w obliczu narastających problemów społecznych, kryzysu gospodarczego oraz demontażu państwa opiekuńczego, rodzi się zapotrzebowanie  na sieć  wsparcia rodzinnego i społecznego.

Dostarczane przez lata usługi społeczne i świadczenia finansowe charakteryzowały się niskim poziomem skuteczności i efektywności działań. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej były i w wielu przypadkach są nadal zdominowane przez realizację funkcji osłonowej.

Zmienił się model rodziny, zmieniły się jej potrzeby, zmienia się również system pomocy rodzinie. Struktura  świadczeń pomocy społecznej często bywa  nieadekwatna do potrzeb  i problemów społecznych oraz  celów stawianych przed  systemem pomocy społecznej. Rośnie zapotrzebowanie  na system usług społecznych kompleksowo wspierających  rodziny dysfunkcyjne, w których  następuje kumulacja różnych problemów społecznych:

•    ubóstwo
•    sieroctwo
•    brak stałego dochodu z tytułu pracy lub ubezpieczeń społecznych
•     bezdomność
•    niepełnosprawność
•    długotrwała lub ciężkiej choroby,
•     przemoc w rodzinie,
•    potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
•    potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
•    bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
•    prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
•    lub wielodzietnych,
•    brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
•    całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
•    trudności w integracji cudzoziemców
•    uzależnienia ( nie tylko od substancji psychoaktywnych, również od Internetu, gier
•    bezrobocie
•    przestępczość

W odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz na prorodzinną politykę samorządu powiatowego, przygotowaliśmy Projekt działań środowiskowych skierowanych do różnych  środowisk pod wspólnym tytułem „Świadoma i Aktywna Rodzina”
 Nie chcemy aby dominującym rodzajem wsparcia  była nadal pomoc finansowa czy rzeczowa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Ważną rolą jest także podejmowanie działań mających na celu zapobieganie sytuacjom, które mogą skutkować wykluczeniem społecznym, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin w trudnej sytuacji i ich integracji ze środowiskiem.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej  rozwija pozafinansowe  formy świadczeń 
takie jak udzielanie informacji i porad, pomaga  w załatwianiu spraw urzędowych (formułowanie pism, wniosków etc.), kieruje do innych instytucji publicznych lub do organizacji  pozarządowych.

Dla naszej instytucji:

 Świadoma rodzina - to  rodzina znająca swoje prawa,
Aktywna rodzina - to rodzina broniąca swoich praw i potrafiąca ich dochodzić.

Chcemy  pobudzać mieszkańców naszego powiatu do działań na rzecz rozwoju społecznego, wolontariatu, samoorganizacji społecznej, samorządności
lokalnej a instytucje samorządowe do wzajemnej współpracy na polu rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości.

Powiatowy Piknik Rodzinny „ Świadoma i aktywna rodzina” współorganizowany jest ramach projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 
Nabór na stanowisko PDF Drukuj Email
Czwartek, 13 Wrzesień 2012 15:52
NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ / Rozstrzygnięto
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w związku z realizacją projektu systemowego „OKNO NA ŚWIAT” w ramach PO KL

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił ponad 6%.
I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1)  wykształcenie wyższe   na kierunku   pedagogika,   pedagogika   specjalna,   psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki  o rodzinie  lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;
2)    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
3)    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
4)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
5)    kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
6)    kandydat nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat;
7)    staż pracy minimum 5 lat;
8)    co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.
9)    znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  ustawy o pomocy społecznej, ustawy  o samorządzie powiatowym, ustawy      o ochronie danych   osobowych,  kodeksu   postępowania  administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
10)    umiejętność interpretowania przepisów.

3. Wymagania dodatkowe:
1)    samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
2)    odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
3)    wysoki stopień empatii;
4)    nieposzlakowana opinia;
5)    kreatywność;
6)    rzetelność;
7)    wysoka   kultura osobista;
8)    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
9)    prawo jazdy kat. B;
10)    umiejętność pracy w zespole;
11)    umiejętność zachowania dyskrecji;
12)    dyspozycyjność;
13)    mobilność w dotarciu do środowiska pracy.

4. Wymagane dokumenty:

1)    CV;
2)    kserokopia dowodu osobistego;
3)    kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
4)    oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej          oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
5)    oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku,      gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
6)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
7)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu        z pełni praw publicznych;
8)    pisemną koncepcję pracy własnej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, uwzględniającą metodologię pracy z dzieckiem i rodziną zmierzającą  do opracowania planu pomocy dziecku, o którym mowa w art.77 ust 3 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
9)    oświadczenie, iż w przypadku osoby zaangażowanej w więcej niż jednym projekcie jako personel projektu, jej łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie.
II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    udzielanie   pomocy   rodzinom   zastępczym   w   realizacji   zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2)    pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu;
3)    przeprowadzanie   analizy   sytuacji   rodzinnej, osobistej i majątkowej   kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
4)    przeprowadzanie wywiadów w środowisku, dotyczących sprawozdania z objęcia pomocą dzieci w Rodzinie;    
5)    przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;   
6)    zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka   dostępu do   specjalistycznej   pomocy   dla   dzieci,   w   tym    psychologicznej, reedukacyjnej    i rehabilitacyjnej;        
7)    wydawanie opinii w przedmiocie dotyczącym pieczy zastępczej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
8)    systematyczne podnoszenie sowich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną,w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;
9)    prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy i sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonywanych obowiązków;
10)    przedstawienie końcowego sprawozdania z efektów pracy rodzinnej pieczy zastępczej;
11)    udział w posiedzeniach Zespołu Projektowego;
12)    właściwe prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu i gromadzenie ich
w miejscu określonym przez Koordynatora Projektu.

III. Informacje dodatkowe:


Miejsce wykonywanej pracy:
Teren Powiatu Wołomińskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Forma zatrudnienia:
Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (umowę zlecenie) na czas od 01.10.2012 r. do 31.03.2014 r.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie lub za pośrednictwem poczty  na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin do dnia 25.09.2012r. do godz. 1300 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Projektu   „Okno na Świat”. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zweryfikowani pozytywnie po wstępnej selekcji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
Informacja o wynikach naboru podana zostanie do publicznej wiadomości:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołominie www.bip.powiat-wolominski.pl, na stronie PCPR www.pcprwolomin.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wynik Naboru
 
Zmieniony: Piątek, 28 Wrzesień 2012 13:57
 
Aktualnoci: Brązowa medalistka w szermierce PDF Drukuj Email
Środa, 12 Wrzesień 2012 15:41
Brązowa medalistka w szermierce Marta Makowska  została powitana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
 Marta Makowska po zaciętym pojedynku  z Chinką Jinjing Zhou, sięgnęła po brązowy medal paraolimpijski !
  Zawodniczka, która pojawiła się z medalem na szyi została przywitana  przez kolegów i koleżanki z pracy,  potem nastąpiło oficjalne powitanie, gratulacje i kwiaty.
 Marta jak większość paraolimpijczyków łączy pracę z treningami - od blisko roku  jest pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie pracuje w dziale ds. osób niepełnosprawnych. Sukces Marty wymagający treningu okupionego pracą i samozaparciem  jest dla nas inspirującym przykładem.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
(link do listu gratulacyjnego) 
Aktualności: Mazowieckie Centru Kształcenia na Odległość PDF Drukuj Email
Piątek, 07 Wrzesień 2012 12:43
Zmieniony: Piątek, 07 Wrzesień 2012 12:47
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna > Ostatnie >>

Strona 27 z 29

Kalendarz

<< Wrzesień 2018 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Imieniny

Imieniny obchodzi Konstancja, January

Licznik Odwiedzin

Dzisjaj9
Wczoraj115
Tydzień275
Miesiąc2307
Wszystkie186866